europanel-pershkrimi-1Euro Panel M.F i ka fillimet e saj me prodhimin dhe përpunimin e llojeve të ndryshme të llamarinave ku si bazë ka prodhimin e ulluqeve , tubave të shkarkimit dhe aksesorët e ndryshëm, pra gjithcka që i përket catisë së objekteve të ndryshme industriale dhe civile. Euro Panel M.F shpk është partneri juaj më serioz dhe më i kompletuar për prodhimin e montimin e ulluqeve dhe paneleve në objektin tuaj. Bashkëpunimi ndër vite ka qënë me firmat më me emër në fushën e ndërtimeve si Edil-Al (me pronar Artan Dulaku), Perxhola shpk, Liberest, 2T Sh.p.k, Hysi 2F, Ekma Albania, Junik shpk,

Kompania Euro Panel M.F ofron një gamë të gjërë produktesh. Firma realizon prodhimin dhe përpunimin e llojeve të ndryshme të llamarinave ku si bazë ka prodhimin e ulluqeve, tubave të shkarkimit dhe aksesorëve, pra gjithcka që i përket catisë dhe pallateve. Cdo element që i nevojitet një catie apo pallati, elementet Z apo U me llamarine nga 1mm, 1.5mm, 2mm europanel-pershkrimi-2(por që kemi kapacitete për kthim llamarine deri 12mm dhe gjatesi 10m).Panele sandwich në gjatësinë deri 12.30m, por vlen të theksohet që kompania sjell një avantazh, punon me masat e kërkuara nga klienti duke evituar firot në dëm të dyja paleve.

Por kjo nuk do të thotë që nuk merr përsipër gjatësi të tjera, psh. për kapanone që paneli duhet 15.30m i gjatë dhe aplikohet një shtese prej 30cm duke bërë të mundur dhe të realizueshme puthitje e dy gjatësive dhe si rrjedhojë realizimin final të gjatësisë së kerkuar (në rastin e mësipërm 15.30m gjaësi finale e panelit. Gjatësia shënohet në kompjuter dhe prihet në masat e kërkuara, pra me pak fjale futet në prodhim me masat fikse. Duke qënë se makineria është e tipit Discontinuo dëndësia e panelit shkon 42.6, ngjeshja si rrjedhoje mjaft e pëqyeshme.europanel-pershkrimi-1Euro Panel MF had its beginnings with the production and processing of various types of corrugated iron where the basis is the production of gutters, discharges and various accessories, so everything that belongs to the roof of different objects industrial and civil. Euro Panel MF Ltd is your partner more serious and complete the installation of gutters production and panels on your premises. Cooperation over the years has been the most prestigious firms in the field of construction as Edil-Al (the owner Artan Dulaku), Perxhola Ltd, Liberest, 2T Sh.pk, Hysi 2F, Ekman Albania, Junik Ltd.

The company Euro Panel MF offers a wide range of products. The firm realizes the production and processing of various types of corrugated iron where the basis is the production of gutters, discharges and accessories, so everything that belongs to the roof and palaces. Every element that needs a roof or building, elements Z or U europanel-pershkrimi-2with tin from 1mm, 1.5mm, 2mm (but which have the capacity to return screw up 12mm and length 10m) .Panele sandwich in length to 12.30m, but worth mentioning the company brings an advantage, working with the measures required by the client to avoid spillages to the detriment of both sides.

But this does not mean that makes no other length, for example. the silos that have 15.30mi panel during and apply an additional 30cm enabling and achievable sealing two lengths and consequently the final realization of the required length (in the above case 15.30m gjaësi final panel. The length indicated on the computer and the measures required prihet therefore less concerned with measures introduced in manufacturing fixed. Given that the machine is Discontinuo type of panel runs 42.6 density, compression as a result quite pëqyeshme.